Kompleksowy nadzór nad inwestycją

Nadzór inwestorski – regulacje prawne

Pojęcie nadzoru inwestorskiego oraz zakres obowiązków, które powinien pełnić inspektor nadzoru inwestorskiego uregulowane jest w ustawie Prawo Budowlane. Zgodnie z zapisami art. 25 ustawy inspektor nadzoru ma zapewniać nie tylko zabezpieczenie interesów inwestora, ale i chronić interes publiczny, co oznacza również interes właścicieli nieruchomości sąsiadujących. Oznacza to, że funkcja nadzoru inwestorskiego na budowie jest przedłużeniem uprawnień Państwowego Nadzoru Budowlanego.

Biorąc pod uwagę zapisy ustawy Prawo Budowlane oraz moje doświadczenie, w ramach prowadzonych prac w charakterze inspektora nadzoru inwestorskiego:

 • sprawdzam plany konstrukcyjne,
 • odbieram roboty budowlane, zarówno te, które podlegają zakryciu, tj, zbrojenia konstrukcji przed ich zabetonowaniem, izolacje przed wykonaniem warstw zabezpieczających, etc.,
 • kontroluję zgodność realizowanych prac z dokumentacją projektową, pozwoleniami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • sprawdzam jakość prac wykonywanych w ramach danej budowy, potwierdzam stan faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wykrytych wad,
 • uczestniczę w odbiorach technicznych instalacji, urządzeń i przewodów kominowych, etc.,
 • uczestniczę w odbiorze gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania.

Ze względu na moje wieloletnie doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego mam świadomość jak ważne jest rzetelne jego pełnienie, ponieważ dzięki właściwym działaniom inspektora nadzoru, wiele błędów oraz wad można rozpoznać już na etapie budowy, a nie po zakończeniu prac budowlanych. Wtedy koszt usunięcia wad jest istotnie wyższy oraz bezpośrednio wpływa na termin odbioru inwestycji.

Oprócz działań wymienionych powyżej, które muszą być wykonywane w ramach nadzoru inwestorskiego z mocy ustawy, świadczę dodatkowe usługi, do których m.in. można zaliczyć:

 • konsultacja planów konstrukcyjnych pod względem optymalizacji kosztowej,
 • optymalizacja kosztów inwestycyjnych wynikających z przyjętego projektu budowlanego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego posiada również określone kompetencje, które mają charakter nakazowy. Oznacza to, że inspektor nadzoru może żądać od kierownika budowy wykonania jego poleceń w zakresie usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania badań, również tych, które wymagają od kierownika budowy odkrycia elementów zakrytych, oraz przedstawienia wyników ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek inspektor ma prawo żądać dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie przeprowadzonych prac, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła spowodować zagrożenie bezpieczeństwa osób, mienia, środowiska, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

Dlaczego warto nawiązać ze mną współpracę?

 • posiadam ponad 30-letnie doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych projektów projektowych i budowlanych,
 • współpraca ze mną w roli inspektora nadzoru inwestorskiego pozytywnie wpływa na efektywność prowadzenia procesu budowlanego, ponieważ już w trakcie prac budowlanych sprawdzam jakość i ekonomię prowadzonyc robót budowlanych,
 • dzięki zdobytej wiedzy, potrafię zoptymalizować koszty inwestycji budowlanej (w kontekście ilości wykorzystanych materiałów budowlanych oraz pracochłonności, która za tym idzie).